שי לחג
יריד שי לחג - פסח תשע"ט 2019
מרכז הירידים הבינלאומי גני התערוכה תל אביב 23 בינואר  2019

 

אתר מידע למציג

 

 

 
 
 

 

 


 בקרו באתרי ירידי המתנות בעולם
 


תנאי השתתפות למציג

א. המארגנים יקצו לנרשם בהתאם לסו התצוגה שהוזמן על ידו ליריד/לתערוכה את הציוד המרכיבים והאבזרים הסטנדרטיים המפורטים בסעיף ב' להלן.

ב. 1. לתצוגה מסוג שולחן יוקצה: שטח ריצפה של 3 מ"ר, שולחן באורך של עד 1 מטר וכיסא.
2. לתצוגה מסוג שולחן כפול יוקצה: שטח ריצפה של 4 מ"ר, שולחן באורך של עד 2 מ' וכיסא.
3. תצוגה מסוג "לא בנוי" (שטח תצוגה) יוקצה: שטח ריצפה בלבד, בגודל המוזמן ושקע חיבור לרשת החשמל (לשימוש רגיל לא למכונות).
4. לתצוגה מסוג "ביתן בנוי", יוקצה: ביתן תצוגה מודולרי הכולל 3 קירות צבועים לבן (לביתן פינתי יוקצו 2 קירות בלבד), שולחן או דלפק באורך של עד 1 מטר, מתקן תאורה (ספוט) כולל נורה לכל 1 מטר חזית ביתן, 2 כסאות, 2 מדפים, שקע חשמל לשימוש רגיל (לא מכונות) ושלט הנושא את שם המציג, בחזית הביתן בעברית או באנגלית בגודל, בצבע ובצורה כפי שיוחלט ע"י המארגנים.

ג. מיקום התצוגה וגודל שטח התצוגה יהיה בהתאם למיקום שצוין בכתב ההרשמה. הנרשם מתחייב שלא לחרוג משטח התצוגה שהוזמן על ידו ו/או לשנות את מיקום תצוגתו שלא בהסכמת המארגנים. לנרשם הובהר כי למרות המפורט בכתב ההרשמה, רשאים המארגנים לשנות את מיקום ביתני התצוגה כאשר המיקום הסופי יקבע ע"י המארגנים לאחר סגירת רשימת הנרשמים ובהתאם לכלל השטח, הגודל והמיקום התצוגה שהוזמנו בפועל.

ד. הנרשם מתחייב להישמע להוראות נציגי המארגנים וכי הוא אינו רשאי להציב ביריד/בתערוכה שלטים מטעמו למעט בתוך מתקן ו/או שטח התצוגה שהוקצה לו.

ה. כל ציוד נוסף שיזמין הנרשם מהמארגנים מעבר למפורט בסעיף א' לעיל, יהיה תמורת תשלום נוסף, אותו מתחייב הנרשם לשלם למארגנים מיד עם הצגת הדרישה על ידם.

ו. הכנסת סחורות והוצאתם תעשה ע"י הנרשם אך ורק דרך הכניסה המיועדת לכך ובמועדים שנקבעו לצורך זה ע"י המארגנים. כמו כן חל איסור על העברת סחורות או ביצוע עבודות דקורציה בזמן תנועת קהל ביריד/בתערוכה.

ז. על מנת לשמור על תדמית היריד/התערוכה, המארגנים ושאר הנרשמים, הנרשם מתחייב בזאת לא לפרק את תצוגתו ולעזוב את שטח היריד/התערוכה אלא ביום ובשעות שהוקצו לפרוק ע"י המארגנים.

ח. הנרשם מתחייב לפנות את מתקן ו/או שטח התצוגה שהוקצה לו מכל אדם וחפץ הקשור אתו וזאת לא יאוחר מהתאריך  והשעה שהוקצו לכך.

ט. במידה ומכל סיבה שהיא ישאיר הנרשם חפצים בשטח היריד/התערוכה מעבר לתאריך ולשעה שהוקצו על ידי המארגנים לפריקה, יהיו רשאים המארגנים לפנות חפצים אלה לאלתר וזאת על אחריותו ועל חשבונו של הנרשם והוא מאשר שלא תחול על המארגנים כל אחריות שהיא בגין כך.

י. המציג התחייב מפורשות שלא לחלק חומר תעמולה ו/או פרסום במסדרונות היריד/התערוכה או בכל שטח אחר בקרבת אתר יריד/התערוכה אלא אך ורק במתקן התצוגה שיועמד לרשותו ע"י המארגנים.

יא. הנרשם ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ"י הדין, הנהוג והמקובל לשם שמירה על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור, המארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, לרבות  הנרשם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו וצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

יב. הנרשם ישא באחריות החוקית והבלעדית כלפי כל אדם שהוא לכל נזק לגוף ו/או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או עם בצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם ו/או כל הפועל מטעמו ו/או מימעובדיו ו/או שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה 

 

לרבות כל נזק שיגרום למתקן, לשטח התצוגה, לריהוט, לכלים, לציוד, לאביזרים ולכל רכוש אחר שיציג ו/או שיקבל ו/או ישתמש במסגרת היריד/התערוכה.

יג. הנרשם מתחייב לבטח על חשבונו את כל הסיכונים הכרוכים בהשתתפותו ביריד/בתערוכה, לרבות לכיסוי כל נזק או הפסד העלולים להיגרם לו או לכל אדם שהוא, לגוף או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או ביצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם ו/או כל הפועל מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה, לרבות כל נזק שיגרם לציבור, למארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם, ו/או למתקן התצוגה לשטח היריד/התערוכה לריהוט, לכלים לציוד לאבזרים ולכל רכוש אחר שיקבל ו/או השתמש הנרשם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת היריד/התערוכה.

יד. בנוסף ומבלי לגרוע באמור בסעיף יג לעיל תכסה פוליסת הביטוח שירכוש הנרשם את כל עובדיו ו/או כל אדם אחר בגין כל נזק או הפסד העלולים להיגרם ע"י הנרשם.

טו. הנרשם רשאי לבטל את הרשמתו ליריד/לתערוכה עד 60 יום לפני תחילת היריד/התערוכה ולקבל מהמארגנים את כספו בחזרה בהתאם לסכומים ששילם ובערכם הנומינלי, למעט דמי הרישום שלא יחזרו.

טז. במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 59 עד 45 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 45% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.

יז.  במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 44 עד 15 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 65% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.

יח. במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו בתוך 14 יום שלפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף את מלא התשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.

יט. לנרשם ברור וידוע כי גם אם ביצע את הרשמתו בסמיכות למועד היריד/התערוכה או במהלכו/ה לא יגרעו התחייבויותיו כמפורט בכתב ההרשמה ובטופס תנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, לרבות תנאי  הביטול הנכללים בו.

כ. בכפוף לאמור לעיל, יעשה ביטול איזו מהתחייבויות הנרשם על פי כתב ההרשמה באופנים דלקמן:

1. בהודעה בכתב, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.
2. באמצעות הפקסימיליה ובלבד שיתקבל בידי המבטל אישור המארגנים בכתב על קבלת הפקסימיליה תוך 24 שעות ממועד המשלוח. ללא אישור כאמור לא תתקבל טענת הנרשם כי הודיעה על ביטול באמצעות הפקסימיליה.

כא. תנאי השתתפות אלו מחליפים כל זכרון דברים בכתב ובעל-פה שנערכו טרם החתימה על כתב ההרשמה וההתחייבות המצ"ב.

כב. כל שינוי שהוא בתנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, יחייב את המארגנים רק אם נעשה בכתב ואושר בחתימה ובחותמת המארגנים.

כג.  מוסכם בזאת על הצדדים כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה ו/או לביצועו ו/או להפרתו תהא לבית משפט המוסמך בתל אביב. 

Go Back  Print  Send Page
טלפנו עכשיו: 03-6949555              
ארגון והפקה: המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות , רח' הנחושת 10 תל אביב
טל:03-6949555, פקס: 03-6949500,   
www.icx.co.il   Office@icx.co.il